Gaži, Stjepan
      Stjepan Radić danas

* Radić, Stjepan (političar) * Trumbić, Ante * Čingrija, Pero * Pribićević, Svetozar
* Narodno vijeće SHS (1918) -- Riječka rezolucija
* Riječka rezolucija (1905) -- Narodno vijeće SHS

U: Hrvatska revija. Jubilarni zbornik 1951-1975. I. Uvodni članci : sutrašnja Hrvatska. - 71-86.
I. Uvodni članci