Nikolić, Vinko
      Smrt Većeslava Holjevca u Zagrebu / Vn.―.

(Zagreb, 11. VII. 1970).


* Holjevac, Većeslav

U: Hrvatska revija. 20 (1970) 3. Politički vidici. - 459-460.
Politički vidici