Uredništvo (*)
      Seminar za strane slaviste u Zagrebu i Zadru

* Zagrebačka slavistička škola (Zagreb ; 1972) -- seminari

U: Hrvatska revija. 14 (1964) 4. Kulturni pregled. - 473.
Kulturni pregled