Katalenić, Zvonimir
      Sa Zapada o Zapadu

* Solženjicin, Aleksandar Isajevič

U: Hrvatska revija. 28 (1978) 4. Kulturni pregled. - 681-682.
Kulturni pregled