Uredništvo (*)
      Srpskom pjesniku Daviču "Goranova nagrada"

* Davičo, Oskar
* Nagrada "Ivan Goran Kovačić" (1965) -- 1975.

Djelo kao predmet:
* Davičo, Oskar. Rituali umiranja jezika. Beograd, 1974.


U: Hrvatska revija. 25 (1975) 3. Kulturni pregled. - 422.
Kulturni pregled