Uredništvo (*)
      Smrt dra. Ante Cividinija.

(Brod na Kupi, 12. VI. 1881 ― Ogulin, 29. XII. 1968).


* Cividini, Ante

U: Hrvatska revija. 19 (1969) 1-2. Nekrolozi. - 155.
Nekrolozi