Fabek, Berislav
      Susret s pjesnikom: Vinko Nikolić / B. F.

* Nikolić, Vinko

U: Hrvatska revija. 32 (1982) 4. Kulturni pregled. - 732.
Kulturni pregled