Kordić, Lucijan
      Smrt pjesnika Salvatore Quasimodo / L. K.

(Siracusa, 20. VIII. 1901 ― Napulj, 14. VI. 1968).


* Quasimodo, Salvatore

U: Hrvatska revija. 18 (1968) 3. Nekrolozi. - 404.
Nekrolozi