Šarić, Ivan Evanđelist
      Sarajevska tragedija

* Princip, Gavrilo * Habsburg, Franjo Ferdinand
* Sarajevski atentat (1914)

U: Hrvatska revija. 5 (1955) 2. Kulturni pregled. - 189-191.
Kulturni pregled