Šarić, Ivan Evanđelist
      Salamanca : univerza Salamanca slavi 700-godišnjicu svojega opstanka

* Alfons X. Mudri, kastilj. kralj * Aleksandar IV., papa
* Sveučilište u Salamanci (1254) -- 700. obljetnica

U: Hrvatska revija. 4 (1954) 3. Kulturni pregled. - 280.
Kulturni pregled