Petričević, Jure
      Sluge tuđina u Hrvatskoj i nadalje se prijete / J. P.

* Šuvar, Stipe * Planinc, Milka
* Savez komunista Hrvatske (SKH) -- hrvatsko pitanje -- 1972.

U: Hrvatska revija. 22 (1972) 4. Politički vidici. - 547-551.
Politički vidici