Radica, Bogdan
      Smrt Slobodana Jovanovića.

Prenseno iz Hrvatskoga glasa (Wininipeg, 12. I. 1958).


* Jovanović, Slobodan

U: Hrvatska revija. 9 (1959) 1. Politički vidici. - 99-100.
Politički vidici